AUTOPŮJČOVNA - PODMÍNKY

I.

 1. 1. Právní vztahy mezi účastníky nájemní smlouvy, jak jsou v nájemní smlouvě uvedené, se řídí ust. § 663 a násl., příp. ust. 721 a násl. zákona č. 40/1964 SB., občanský zákoník, v platném znění.
 2. 2. V případě fyzické osoby může být nájemní smlouva uzavřena jen s osobou, která dosáhla věku alespoň 20 let a je držitelem řidičského průkazu alespoň po dobu dvou let.
 3. 3. Předmět a doba nájmu jsou dohodnuty vždy přímo v nájemní smlouvě.
 4. 4. Společně s vozidlem (dále jen předmět nájmu), které je ve stavu odpovídajícím účelu jeho použití a obecně závazným právním předpisům stanovícím podmínky provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích, vč. tzv. povinné výbavy (trojúhelník, lano, lékárnička, náhradní kolo, základní sada nářadí) je předána jedna sada klíčů od vozidla, osvědčení o technickém průkazu, doklad o zaplacení zákonného pojištění z provozu motorových vozidel.
 5. 5. Nájemce bere dále na vědomí, že předmět nájmu je havarijně pojištěn pro provoz na území České republiky vč. Evropy za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Nájemce se zavazuje nahradit pronajímateli škodu vzniklou na předmětu nájmu a to i odcizením, která nebude z jakéhokoliv důvodu zcela nebo zčásti kryta plněním pojišťovny. Škodu do výše Kč. 5.000,- bez DPH hradí nájemce vždy.
 6. 6. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen se způsobem užívání předmětu nájmu, jakož i technickými předpisy výrobce a zavazuje se předmět nájmu užívat jen tímto předepsaným způsobem. Nájemce se rovněž zavazuje používat při provozu předmětu nájmu jen předepsané pohonné hmoty a jiné náplně, dodržovat předepsané huštění pneumatik, předmět nájmu nepřetěžovat a dbát na jeho řádný technický stav. Nájemce se dále zavazuje, že nebude žádným způsobem zasahovat do technického stavu předmětu nájmu nebo tento jakkoliv upravovat, doplňovat nebo pozměňovat. V případě porušení tohoto závazku je nájemce povinen nahradit pronajímateli vzniklou škodu.

II.

 1. 1. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu jiného. Spotřebované pohonné hmoty i další provozní náplně hradí nájemce z vlastních prostředků.
 2. 2. Dojde-li v průběhu nájmu na předmětu nájmu k poruše, může být v průběhu nájmu odstraněna jen v odborném servisu. Náklady na její odstranění, nejvýše však do částky 1.000 Kč může nájemce zaplatit bez předchozího souhlasu pronajímatele. Po předložení dokladu mu budou vynaložené prostředky proplaceny. Je-li cena za opravu vyšší, může být oprava provedena jen s předchozím souhlasem pronajímatele. Jakoukoli poruchu je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli.
 3. 3. Každou dopravní nehodu, vč. odcizení vozu nebo jinou událost, při níž došlo k poškození, nebo zničení předmětu nájmu, anebo v souvislosti s provozem předmětu nájmu k jakémukoliv zranění osob, je nájemce povinen bez zbytečného odkladu ohlásit pronajímateli,se kterým se dohodne na případném nahlášení Policii ČR.
 4. 4. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu musí být po ukončení jízdy nebo jeho odstavení vždy uzamčen a zajištěn bezpečnostním zařízením, které je součástí zvláštní výbavy předmětu nájmu. V opačném případě se má vždy za to, že nájemce vzniklou škodu spoluzavinil.
 5. 5. Nájemné za vozidlo je splatné v plné výši v hotovosti a najednou, předem při podpisu nájemní smlouvy. Při prodloužení nájmu vozidla po uplynutí nájemní doby uvedené ve smlouvě, je nájemce povinen se osobně dostavit do sídla firmy, kde se svolením pronajímatele a složením nové peněžité zálohy, bude nájem vozidla prodloužen. Telefonicky lze nájem prodloužit jen o 1 den. V případě nedodržení podmínek tohoto bodu bude předmět nájmu považován za zcizený a toto bude neodkladně hlášeno Policii. Pokud chce nájemce vrátit předmět nájmu před termínem, který je daný sjednanou nájemní dobou ve smlouvě, není povinností pronajímatele vrátit poměrnou část nájemného.
 6. 6. V případě dlouhodobého nájmu je předem splatno nájemné za prvních 30 dnů. Nájemné za další období bude pronajímatel nájemci účtovat vždy za každých 30 dnů předem v hotovosti, pokud nebude dohodnuta fakturace převodem. Pronajímatel a nájemce se v této souvislosti dohodli, že prvním dnem prodlení s placením faktury nájemní smlouva zaniká a nájemce je povinen ihned vrátit předmět nájmu zpět pronajímateli. Pokud chce nájemce vrátit předmět nájmu před termínem, který je daný sjednanou nájemní dobou ve smlouvě, není povinností pronajímatele vrátit poměrnou část nájemného.

III.

 1. 1. Při vrácení předmětu nájmu bude provedeno vyúčtování ceny za pronájem, včetně případných majetkových sankcí za porušení nájemní smlouvy a těchto podmínek.
 2. 2. Nájemce je povinen případně doúčtovanou částku zaplatit ihned, v hotovosti a najednou. V případě prodlení s placením je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro případ s placením fakturované částky u dlouhodobého pronájmu.
 3. 3. V případě defektu nebo poškození pneumatik je nájemce povinen zaplatit pronajímateli skutečné náklady na opravu nebo pořízení nové věci, není-li oprava možná.
 4. 4. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli ve smluvené době na adrese firmy elkawe s.r.o., ul. Pod Hájem 324, Králův Dvůr, pokud nebylo s pronajímatelem domluveno jinak. Před přistavením vozidla k ukončení nájmu je nájemce povinen vždy telefonicky dohodnout přesnou dobu /hodinu/ předání s pronajímatelem. Pokud chce nájemce vozidlo vrátit mimo sídlo firmy, musí se domluvit s pronajímatelem a to za určitý poplatek. Předmět nájmu musí být pronajímateli vrácen ve stavu čistoty, v jakém jej přebíral. V opačném případě je nájemce povinen uhradit poplatek stanovený pronajímatelem: 250,-Kč za umytí vozidla a 250,-Kč za vyčištění interieru při běžném zněčištění. V případě hrubého znečištění bude výše poplatku stanovena dle míry zněčištění.
 5. 5. Nájemce je oprávněn předmět nájmu užívat jen na území České republiky. O výjezdu do zahraničí je nájemce povinen žádat osobně pronajímatele.
© Copyright elkawe | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies | webdesign [ ]